موفقیت یک انتخاب است

موفق بودن یک انتخاب است

موفقیت ان چیزی که عموم مردم باور دارند نیست. موفقیت یک ماشین، خانه، یک حساب بانکی پر یا یک برنامه خاص نیست. موفقیت اجرا کردن طراحی که برای زندگیمان انجام دادیم است.  موفقیت یهنی موفق بودن در توانایی انجام کاری که برای تو و  خانواده ات مفهومی دارد. مسئولیت را بپذیر و یا ان را رد کن این کاملا به شما  بستگی دارد، به شما قدرت انتخاب داده شده است.